کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

چه زمانی نیاز به ضدعفونی و تمیز کردن خانه می باشد؟

باور غلط: هر لحظه خانه را باید با وایتکس و مواد شیمیایی تمیز کنیم. حقیقت: در صورت عدم خروج از منزل و ورود شخصی از بیرون، نیازی به تمیز کردن و ضد عفونی کردن بیش از اندازه و لحظه به لحظه وجود ندارد.
وایتکس کرونا تمیز ضدعفونی