کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

سرطان پوست چیست؟

سرطان های پوست یکی از شایعترین سرطانهای دنیاست. علتهای سرطان پوست چیست؟استعداد ژنتیکی ، درمعرض افتاب بودن به مدت طولانی ، تماس با برخی مواد سرطانزا و مسمومیت با برخی فلزات ازمهمترین علتهای سرطانهای پوست میباشد.تشخیص سرطان های پوست کار تخصصی متخصصین پوست است و درمواردی که زخمی مواجهیم که خوب نمیشود یا ظاهر ان تغییر کرده ، مراجعه به موقع به متخصص پوست ضروری میباشد. چون تشخیص بالینی سرطان پوست فقط درتخصص متخصصین پوست است و با مراجعه اشتباه ممکن است بیمار فرصت مناسب درمان را از دست بدهد.
سرطان پوست

درچه صورت به سرطان پوست شک کنیم؟؟

۱-ضایعه ای که رشد سریع دارد و خونریزی میکند.

۲- خالی که جدیدا رنگش تغییر کرده یا اندازه اش بزرگتر شده یا شکل حاشیه های ان عوض شده.

۳- زخم ها و خالهای سیاه رنگ در هر نقطه از بدن مخصوصا در انگشتان پا و کنار ناخنها.

۴- هرگونه تغییررنگ و سیاه شدگی ناخن یا حاشیه ناخن.

۵- زخمهای ناحیه صورت که بیش از یک ماه طول کشیده .

۶ – زخم جدیدی که روی سوختگی قدیمی ایجاد شده.

۷- هرگونه ضایعه که شبیه شاخ پوستی رشد کند.

 امیدواریم بیماران با استفاده مداوم از ضدافتاب و کلاه و سایبان از سرطان پوست پیشگیری کنند و درموارد مشکوک با مراجعه به موقع به همکاران متخصص پوست از عوارض و صدمات سرطانهای پوست درامان بمانند.