کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

دستکاری جوش های چرکی

باور غلط: جوش های چرکی را باید ترکاند.
حقيقت: دستکاری جوش های چرکی و التهابی باعث افزایش احتمال باقی ماندن جای جوش می شود.
جوش آکنه