کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

افراد مبتلا به EB

دانشمندان دانشگاه استنفورد آمریکا با بیان ویروسی ژن کلاژن 7درسلول های اتولوگ افراد مبتلا به EB وپیوند آن،  برای اولین بارنشان دادند که ژن درمانی سلول های پوستی در سطح بالینی موثر است. سپس با کشت وتهیه ورقه های پوستی وپیوند آن به 4 بیمار در 6نقطه از زخم ها برای اولین بار نشان دادند که ژن درمانی درافراد کارا و ایمن بوده و حتی زخم هایی که برای مدت 5سال درمان نشده بودند با این روش ژن درمانی بهبود یافتند. پی گیریهای بالینی تا یک سال ادامه یافته و بیان مستمر پروتئین در موضع باعث بهبودی زخم ها در طول یک سال گردیده است .3 ماه پس از پیوند 21 مورد از 24ناحیه پیوند بدون نقص باقی مانده ولی بعد از یک سال نیمی از پیوند ها دچار نقص شدند.
افراد مبتلا به EB

ژن درمانی سلول های پوستی در سطح بالینی موثر است.