کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

آیا لیزر موهای زائد خطرناک است؟

باور غلط: لیزر موهای زائد، خصوصاً زیر بغل سرطانزاست. حقیق: عمق نفوذ لیزر های پوستی که توسط دستگاههای استاندارد و معتبر توسط متخصصین این رشته بر روی پوست به کار می رود 1 تا 2 میلیمتر بیشتر نبوده و ضمن اینکه ویژگی لیزر سلول هدف، مشخص بوده که در مورد لیزر مو، فولیکول مو تحت تاثیر است و بر بافت اطراف تاثیری نداشته و سرطانزا نیست.
لیزرمو مو لیزر