کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.

آنزیم تلومراز یا آنزیم جوانی

آنزیم تلومراز نقش مهمی در ممانعت از پیر شدن سلولهای بنیادی دارد و می تواند آنها را نامیرا سازد.در واقع زمانی که سلول های بالغ نظیر فیبروبلاست های پوست به سلول های بنیادی تبدیل می شوند، عملا جوان شده اند و آنزیم تلومراز در آن ها فعال می شود.
آنزیم تلومراز یا آنزیم جوانی

بنابراین مطالعات زیادی درباره پتانسیل تلومراز برای مقابله با پیری سلولی و همچنین مقابله با فرآیند پیری در ما انسان ها انجام شده و در حال انجام است. فقط یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه، این آنزیم در سلول های سرطانی هم بیان می شود و به پیر نشدن آنها و نامیرا شدنشان کمک می کند.
بنابراین فعال سازی مجدد تلومراز می تواند به طور بالقوه سرطانزا باشد و خاموش کردن آن هم می تواند سلول های پرتکثیر و سلول های بنیادی را از کار بیندازد