کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2018

Evaluation the Efficacy of Autologous Fibroblast Transplantation and Low-Level Laser Therapy in the Healing Process of Grade 3 Burn wounds in Diabetic patients

مقدمه:

سلول درمانی درمان جدیدی است که در شاخه های مختلف ازجمله ترمیم زخم میتواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. اساس این درمان استفاده از سلولهای بنیادی جنینی و سوماتیک در ترمیم بافت میباشد. از سلولهای فیبروبالست و کراتینوسیت به-عنوان سلول های بنیادی بالغ میتوان در ترمیم زخم استفاده کرد. بیش از ۳۰ سال است که از لیزرهای کم توان در درمان زخمهای مختلف ازجمله زخمهای دیابتی، فشاری و زخم بستر استفاده می شود. در این مطالعه از این دو روش در کنار هم جهت ترمیم زخمهای سوختگی درجه ۳ در بیماران دیابتی استفاده شده است.

مقاله دکتر نیلفروش زاده research