کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2012

مقايسه ميزان اثر بخشی و رضايتمندی بيماران از درمان چروک های استاتيک صورت با استفاده از ليزر CO2 Fraxel به تنهایی يا به همراه راديوفرکوئنسی

چکیده:

مقدمه: ليزرها و درمان هاي بر پايه نور در حال حاضر روش هايي مفيد و استاندارد براي درمان مراحل مختلف پيري پوست مي باشند. مطالعات مختلف نشان داده است که رسيدن به موفق ترين نتايج در درمان چروک مستلزم استفاده از يک سيستم ترکيبي از پروتکل هاي مختلف درماني مي باشد. در اين مطالعه، ميزان اثربخشي و رضايتمندي بيماران از درمان چروک هاي استاتيک صورت با استفاده از ليزر CO2 Fraxel به تنهايي يا به همراه راديوفرکوئنسي مقايسه شد و مزايا و معايب آن ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. روش ها: طي يک مطالعه کارآزمايي باليني، از بين بيماران داراي شرايط ورود به مطالعه مراجعه کننده به کلينيک نوين ليزر اصفهان، 50 بيمار به طور تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. گروه اول تحت درمان با ليزر CO2 Fraxel به تنهايي و گروه دوم تحت درمان با CO2 fraxel به همراه راديوفرکوئنسي قرار گرفتند و ميزان بهبودي و رضايتمندي بيماران 3 و 6 ماه بعد از درمان مقايسه شد. يافته ها: ميزان رضايتمندي و بهبودي کلينيکي بيماران در دو گروه تحت درمان با ليزر CO2 Fraxel به تنهايي يا به همراه راديوفرکوئنسي در 3 و شش ماه پس از درمان تفاوت معني داري نداشت. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، افزودن راديوفرکوئنسي به درمان چروک هاي استاتيک صورت با استفاده از ليزر CO2 Fraxel تاثيري در ميزان بهبودي يا رضايتمندي بيماران ندارد. انجام مطالعات بيشتر در بيماران با تيپ هاي پوستي مختلف مفيد به نظر مي رسد.

مقاله دکتر نیلفروش زاده research