کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2012

مقايسه ليزر CO2 Fractional به همراه Subcision و ليزر CO2 Fractional به تنهايي در بهبود اسکار آکنه آتروفيک

مقدمه: امروزه درمان هاي مختلفي جهت درمان اسکار آکنه پبشنهاد شده است، اما محققان هنوز در جستجوي درمان منفرد و کاملي هستند. از آن جايي که اسکارها از لحاظ شکل و عمق متفاوت هستند، اغلب براي رسيدن به نتايج رضايت بخش نياز به ترکيبي از روش هاي درماني است. در اين مطالعه دو روش درماني ليزر CO2 Fractional به تنهايي و ليزر CO2 Fractional همراه با Subcision مقايسه شد روش ها: طي يک کارآزمايي باليني در سال هاي 91-1390، بيماران مبتلا به اسکار آکنه آتروفيک تحت درمان با دو روش درماني ليزر CO2 Fractional به تنهايي (5 جلسه با فواصل 3 هفته) در سمت راست صورت و ليزر CO2 Fractional همراه با Subcision (در يک جلسه Subcision همراه با ليزر و پس از گذشت 3 هفته، 4 جلسه ليزر CO2 Fractional با فواصل 3 هفته) در سمت چپ صورت قرار گرفتند. بيماران 1، 2 و 6 ماه پس از پايان درمان ويزيت شدند. ميزان رضايتمندي بيماران 6 ماه پس از درمان سنجيده و عوارض جانبي در دو گروه درماني مقايسه شد يافته ها: بهبودي بيماران در روش ترکيبي 54.7 درصد و در روش ليزر به تنهايي 43 درصد بود (P<0.001). ميانگين رضايتمندي افراد بر اساس روش VAS (Visual analogue scale) در روش ترکيبي 6.6 و در روش ليزر به تنهايي 5.2 بود (P<0.001). عارضه اريتم در هر دو روش مشهود بود. عوارض کبودي، PIP (Post-inflammatory pigmentation) هيپرپيگمانتاسيون فقط در روش ترکيبي مشاهده شد؛ ولي پس از مدت 6 ماه در هيچ يک از افراد عارضه اي باقي نماند

نتيجه گيري: بر اساس نتايج، استفاده از روش ترکيبي نتايج مطلوب تري از نظر بهبود اسکار و رضايتمندي بيمار دارد و مي تواند به عنوان يک روش درماني استفاده شود؛ اگر چه عارضه کبودي، PIP و هيپرپيگمانتاسيون در اين روش ديده شد که در روش درماني ليزر به تنهايي وجود نداشت

مقاله دکتر نیلفروش زاده research