کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2013

عنوان مقاله: دانش، نگرش و عملكرد رابطين سلامت شهرستان اسفراين در مورد بيماري ليشمانيوز جلدي در سال 1392

چکیده:زمينه و هدف: طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت، بيماري ليشمانيوز جلدي از مشكلات بهداشتي جهان به خصوص در كشورهاي گرمسيري و نيمه گرمسيري مي باشد. يكي از راه هاي موثر در كنترل و پيشگيري اين بيماري آموزش به افراد جامعه است كه رابطين سلامت مي توانند نقش موثري در اين زمينه ايفا نمايند لذا هدف از اين مطالعه بررسي دانش، نگرش و عملكرد رابطين سلامت در مورد ليشمانيوز جلدي شهرستان اسفراين مي باشد. مواد و روش كار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي بر روي 313 نفر از رابطين شهرستان اسفراين به صورت سرشماري انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اي كه روايي و پايايي آن سنجيده شده بود، جمع آوري، سپس توسط نرم افزار آماري SPSS16 و آزمون هاي آماري تي تست و كاي دو تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: در اين مطالعه 100 درصد افراد شركت كننده زن بودند، 77 درصد متاهل بودند و 76.82 درصد ساكن روستا بودندميانگين نمره رابطين سلامت در مورد بيماري ليشمانيوز جلدي در زمينه دانش 2.76±11.99، نگرش 19.8±51.61 و عملكرد 5.47±14.83 بود. سطح دانش 86.8 درصد افراد متوسط بود و به ترتيب 5.1 درصد و 32.6 درصد افراد داراي نگرش و عملكرد متوسطي بودند. كاركنان مراكز بهداشتي و درماني اولويت اول 53.4 درصد افراد جهت دريافت اطلاعات در زمينه بيماري ليشمانيوز جلدي بود. بين شغل با دانش و نگرش همچنين بين محل سكونت با نگرش و عملكرد رابطين سلامت رابطه آماري معني دار وجود داشت (P<0.05). نتيجه گيري: با توجه به دانش نسبتا مناسب رابطين سلامت شهرستان اسفراين در مورد بيماري ليشمانيوز جلدي و اهميت اين گروه در فعاليت هاي بهداشتي، لازم است مسوولين اقدامات آموزشي مناسب جهت بهبود عملكرد رابطين سلامت در جامعه انجام دهند.
ش
مقاله دکتر نیلفروش زاده research