کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2011

ارزيابی انتخاب رشته و تاثير آن بر رضايت تحصيلی دانشجويان دانشگاه اصفهان

چکیده:

آموزش عالي به عنوان مهمترين نهاد آموزشي هر جامعه مي تواند سهم بسزايي در رشد و توسعه کشورها داشته باشد هدايت صحيح دانش آموزان به دانشگاه ها و کمک به افزايش نزديکي و ارتباط ميان علايق و رشته تحصيلي افراد مي تواند از هدر رفتن استعداد و نيروي جواني و منابع ملي جلوگيري کند. در پژوهش حاضر ضمن شناسايي عوامل اصلي موثر بر انتخاب رشته دانشجويان دانشگاه اصفهان، هدف اصلي بررسي تاثير نحوه ارزيابي رشته بر ميزان رضايت تحصيلي آنان بوده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کليه دانشجويان کارشناسي دانشگاه اصفهان تشکيل مي دهند. حجم نمونه بالغ بر 465 نفر بود که بر اساس دو متغير جنسيت و رشته تحصيلي انتخاب شدند که حدود 65 درصد پاسخگويان علايق و نظر خودشان را مهمترين عامل تاثيرگذار بر انتخاب رشته معرفي کردند. تقريبا به همين نسبت از آنان نيز عنوان کرده اند که در صورت داشتن دانش و شناخت حاضر دوباره رشته فعلي را انتخاب مي کردند. همچنين، در پژوهش حاضر به منظور بررسي سهم تاثيرگذاري نحوه ارزيابي فرد از رشته بر ميزان رضايت تحصيلي اش از مدل معادله ساختاري استفاده و ملاحظه شد که عامل تاثيرگذار ارزيابي از رشته تحصيلي بر رضايت تحصيلي 58 درصد است