کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2016

بررسي مقايسه اي، اضطراب، افسردگي، استرس و کيفيت زندگي در دو گروه مبتلا و غير مبتلا به آکنه

آکنه ولگاريس، يک بيماري مزمن التهابي پوستي است که با ايجاد عوارض جانبي همچون اسکارهاي هايپرتروفيک و آتروفيک و پيگمانتاسيون طولاني مدت، اثرات روان شناختي نامطلوبي بر روي فرد دارد. اين مطالعه با هدف مقايسه اختلالات روان شناختي و کيفيت زندگي در يک گروه از بيماران مبتلا به آکنه و يک گروه از افراد غير مبتلا به اين عارضه، به انجام رسيد. روش ها: طي يک مطالعه مورد- شاهدي، 100 بيمار مبتلا (گروه مورد) و 100 فرد غير مبتلا به آکنه (گروه شاهد) انتخاب شدند. شيوع و شدت اختلالات روان شناختي شامل افسردگي، اضطراب و استرس در آنان با استفاده از پرسش نامه (Depression Anxiety Stress Scales (DASS و کيفيت زندگي آنان با استفاده از پرسش نامه (World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF در دو گروه، بررسي و مقايسه شد. يافته ها: از دو گروه مورد و شاهد به ترتيب 7 و 8 درصد داراي افسردگي خفيف، 5 درصد از گروه مورد دچار افسردگي متوسط و 2 درصد از گروه شاهد دچار افسردگي شديد بودند و توزيع فراواني شدت افسردگي در دو گروه اختلاف معني دار نداشت (P=0.070). در دو گروه مورد و شاهد، به ترتيب 7 و 5 درصد داراي اضطراب خفيف، 4 و 2 درصد داراي اضطراب متوسط و 2 و 1 درصد داراي اضطراب شديد بودند، شدت اضطراب، در دو گروه اختلاف معني دار نداشت (P=0.660). درصد در گروه مورد و 1 درصد در گروه شاهد دچار استرس خفيف بودند و شدت استرس، در دو گروه اختلاف معني دار داشت (P=0.017). ميانگين نمره کيفيت زندگي در دو گروه مورد و شاهد به ترتيب 80.00±11.19 و  79.30±10.73بود و اختلاف معني داري بين دو گروه مشاهده نشد (P=0.940).

 
مقاله دکتر نیلفروش زاده research