کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
تاریخ انتشار:2016

بررسي توزيع فراواني Anti-Tissue Transglutaminase IgA در بيماران مبتلا به آلوپسي آره آتا

مقدمه: آلوپسي آره آتا (AA يا Alopecia areata) يک بيماري شايع و بدون علامت است که با ريزش سريع مو در يک منطقه مشخص مي شود. علت آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است. بعضي مطالعات ارتباط بين AA و سلياک را نشان داده اند. هدف از انجام اين مطالعه، مقايسه سطح (Anti-tTg IgA) Anti-tissue transglutaminase IgA در بيماران مبتلا به AA با گروه شاهد بود. روش ها: اين مطالعه، يک مطالعه مورد- شاهدي بود که گروه مورد آن بيماران مبتلا به AA بودند. در هر گروه، 35 نفر وارد شدند. سپس آزمايش Anti-tTg IgA براي هر دو گروه انجام شد. جواب به صورت مثبت/منفي گزارش گرديد. در پايان، توزيع فراواني اين اتوآنتي بادي در گروه ها با هم مقايسه شد. يافته ها: بر حسب آزمون c2 براي جنس و آزمون t براي سن، تفاوت معني داري بين دو گروه از نظر جنس (p=0.151و سن (p=0.621مشاهده نشد. در گروه مورد، Anti-tTg IgA تنها در يک فرد (2.8 درصد) مثبت بود. در گروه شاهد، هيچ يک از افراد از نظر اين آنتي بادي مثبت نبودند. بر حسب آزمون c2، بين گروه ها تفاوت معني داري مشاهده نشد (p=0.314). شايع ترين فرم AA (88.6 درصد) Patchy و شايع ترين نوع درگيري ناخن در گروه مورد، Pitting بود. 17.1 درصد گروه مورد، سابقه خانوادگي AA داشتند. نتيجه گيري: توزيع فراواني Anti-tTg IgA در بيماران مبتلا به AA نسبت به جمعيت طبيعي جامعه اصفهان بالاتر نمي باشد. از اين رو، پيشنهاد مي شود اتوآنتي بادي هاي ديگر سلياک نظير Anti-gliadin IgA و Anti-gliadin IgG نيز در اين بيماران مورد بررسي قرار گيرد.
مقاله دکتر نیلفروش زاده research