کـلـیـنـیـک تخصـصـی
پوسـت، پیوند مو و لیزر

جستجو
Close this search box.
پزشکی بازساختی در درماتولوژی
خبر

پزشکی بازساختی در درماتولوژی

پزشکی بازساختی پزشکی بازساختی شامل مولکول های محلول (پروتئین ها، سیتوکین ها، فاکتورهای رشد)، بیومواد یا مواد زیستی که می تواند منشا از مواد طبیعی